Project ‘OPEN’

Project ‘OPEN’

Wat is OPEN?
OPEN is een door VWS gesubsidieerd programma (VIPP) dat de eerstelijnszorg ondersteunt in het realiseren van een veilige digitale gegevensuitwisseling met patiënten. Dit programma is een initiatief van de LHV, het NHG en InEen. Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.

Huisartsen worden door de regionale coalitie ondersteund bij het complete proces van de realisatie van online inzage. Het doel is dat uw patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Hierbij zorgt OPEN ervoor dat de uitwisseling met PGO’s verloopt volgens het MedMij-afsprakenstelsel.

Wat kan online inzage opleveren? 
Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Hoe zorgt u dat uw patiënten veilig toegang hebben tot begrijpelijke gegevens? Hoe voorkomt u dat u veel extra tijd kwijt bent aan het beantwoorden van vragen van patiënten omtrent online inzage? En hoe draagt dit nu precies bij aan het samen beslissen met de patiënt? Het programma OPEN biedt een antwoord op deze vragen.

Elektronische inzage in het medisch dossier betekent meer dan alleen een ICT-aanpassing. Het is ook van invloed op het zorgproces en uw relatie met de patiënt. Inzage in het medisch dossier kan leiden tot een beter geïnformeerde patiënt, die bovendien meer mogelijkheden heeft tot zelfmanagement. Er kan meer betrokkenheid zijn bij de behandeling en de therapietrouw kan daardoor toenemen. Ook het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen bij inzage in het medisch dossier. Wetenschappelijke artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN: https://open-eerstelijn.nl

De invoering van project OPEN zal in eerste instantie extra tijd en inspanning vergen. Toch blijkt online inzage uiteindelijk tot een daling van de zorgconsumptie te leiden. Het gesprek in de spreekkamer kan erdoor veranderen. Patiënten zullen vragen stellen over de inhoud van het medisch dossier, waardoor er meer inzicht en grip op eigen gezondheid ontstaat. Het kan er ook toe leiden dat u uw dossiervoering wijzigt, door bv informatie in de P-regel of bij de onderzoeksuitslagen anders te formuleren, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Naast de online inzage in het medisch dossier biedt het portaal andere online diensten die de patiënt meer vrijheid geven en die de druk op de huisartsenpraktijk kunnen verlichten.

Hoe ondersteunt het HCA bij OPEN?
Het OPEN project team in Amstelland ondersteunt de HCA praktijken in de regio bij het voldoen aan de eisen voor online inzage en de subsidie. Dit omvat o.a. e-learning, meerdere webinars, implementatie van portalen die aan wettelijke eisen voldoen, werkproces inrichting, ontsluiting naar PGO’s en communicatie naar patiënten over online inzage en portalen. Wij doen ons best een vraagbaak zijn voor praktijken die tegen problemen aanlopen en hopen op deze manier de digitalisering van de huisartsenzorg in onze regio naar een hoger niveau te brengen.

Het project is in 2019 gestart met een nulmeting en de subsidie aanvraag bij VWS. In 2020 zijn de praktijken geholpen met het doorlopen van de e-learning en de uitrol/activatie van online inzage middels patiënten portalen. Nagenoeg alle praktijken konden daarmee vanaf het eerste kwartaal 2021 hun OPEN subsidie al voor-declareren. Het vervolg van het project OPEN bestaat uit de hulp bij het ontsluiten naar PGO’s (middels aanvragen DVZA en ZAL registratie van elke praktijk per 1 juli) en het verder opschalen van het gebruik van online inzage door patiënten in de regio naar 20%. Ook zal er op regionaal niveau ervaring worden opgedaan met patiënten gezondheidsomgevingen en gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling. Het project loopt landelijk tot eind 2022, dan moet aan alle eisen voldaan zijn.

Deelnemende huisartsen kunnen bij voldoen aan de OPEN eisen €2,92 per IoN declareren en de regio coalitie ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor de project ondersteuning.

Meer detail informatie over OPEN bij HCA is te vinden op https://haweb.nl/do/folder?id=3906167-666f6c646572 , bij projectleiders Caroline Waasdorp en Adri Kraa en via de nieuwsbrieven en contactpersonen in elke praktijk.

Ontdek meer projecten

Project ‘MULTIsignaal ‘

Project ‘OPEN’